Miyauchi Station (2016)
Digital print, 103 × 72.8 cm, 2016
Aoshima Ramen House (2016)
Digital print, 103 × 72.8 cm, 2016
Takahikone shrine (2016)
Digital print, 103 × 72.8 cm, 2016
Snow melting system (2014)
Digital print, 103 × 72.8 cm, 2014
TAKEKOMA shrine (2014)
Digital print, 103 × 72.8 cm, 2016
Back to Top